Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Pachia.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Pachia lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Pachia sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Kortbetalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder ePay’s betalsystem (www.epay.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners, Dankort, Paypal och American Express.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Pachia reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-3 arbetsdagar. Majoriteten av våra ordrar skickas samma dag som de läggs i systemet. När vi sedan skickar din order bifogar vi en faktura.

Betalningsvillkor 8 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag] samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Pachia’s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Pachia’s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Pachia bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Pachia ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Pachia’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Pachia befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Pachia sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Pachia förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Pachia rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Pachia skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.